Break Time (detail 2)

Break Time (detail 2)

collage men photo nostalgia,

collage, acrylic, photo, mixed on canvas