Break Time (detail 1)

Break Time (detail 1)

collage men nostalgia,

collage, acrylic, photo, mixed on canvas